Privacy PolicyIn voorkomende gevallen maakt Solon management & organisatie B.V. gebruik van persoonsgegevens om onze taken uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven, het inplannen van een training of coachingstessie, of voor het aangaan van een overeenkomst. Het verwerken van persoonsgegevens is dan ook onvermijdelijk voor onze bedrijfsvoering. Met dit privacy statement wil Solon haar contactpersonen informeren over de wijze waarop zij omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bescherming, toestemming en beveiliging

Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om en zorgen wij voor een adequate bescherming. Bij het verwerken van de persoonsgegevens nemen wij de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) in acht.

 • Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor taken die buiten onze reguliere bedrijfsvorming vallen, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gevraagd en verkregen. Toestemming kun je altijd weer intrekken.
 • De persoonsgegevens worden met niemand gedeeld, mits het delen van de gegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke, of verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden (gegevens worden in het laatste geval geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar naar personen).
 • Wij zorgen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Wij leggen persoonsgegevens vast in het systeem die wij gebruiken om een taak uit te voeren. Dat wij persoonsgegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren.
 • Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan is toegestaan en/of wettelijk verplicht is.
 • Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.
 • Met organisaties die diensten leveren in het kader van het verwerken van door ons verzamelde persoonsgegevens, zoals softwareleveranciers, zijn conform de AVG verwerkersovereenkomsten gesloten.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Afhankelijk van de context en taak verwerkt Solon de volgende persoonsgegevens van haar contactpersonen:

 • Naam, voornamen, voorletters, roepnaam, titulatuur & geslacht.
 • Adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail.
 • Geboorteplaats en geboortedatum.
 • Bank- en girorekeningnummer
 • Een administratienummer.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn vanwege een overeengekomen (vrijwillige) arbeidsvoorwaarden - of stageovereenkomst.

Uw eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wil je weten welke informatie wij verzamelen? Je kunt een verzoek indienen om jouw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. Ook kun je opvragen welke gegevens van jou zijn gebruikt en voor welke taken.

Vragen en klachten

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons secretariaat via info@solon-net.nl, 0186 621944. Indien gewenst, wordt een afspraak met jou gemaakt. Als je van mening bent dat Solon niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende privacywetgeving handelt, kun je eveneens wenden tot ons secretariaat.

Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop Solon met jouw klacht omgaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.