OnderzoekMedewerkerstevredenheidsonderzoek:
Advies en Ondersteuning

Uw organisatie heeft een groot belang bij tevreden medewerkers, immers, voor het realiseren van de organisatiedoelen is de inzet van de medewerkers nodig. Tevreden medewerkers zijn doorgaans zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor hun werk en voor hun organisatie, zijn loyaal en zijn veelal bereid zich ook voor iets nieuws in te zetten. Tevreden medewerkers vormen bovendien een goede basis voor tevreden klanten.

Maar hoe tevreden zijn de medewerkers van uw organisatie? En op welke terreinen kan de organisatie volgens uw medewerkers verbeterd worden? Is er onder de medewerkers voldoende commitment om een groot veranderingsproces door te maken?

Om op deze vragen antwoord te vinden biedt een tevredenheidsonderzoek dé oplossing. Uit het onderzoek kunnen nuttige bevindingen voor het verbeteren van de organisatie voortvloeien en kan inzicht in de arbeidsbeleving van de medewerkers worden verkregen. Solon management & organisatie voert medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit die ofwel gericht zijn op specifieke thema’s en aandachtgebieden ofwel gericht op de totale werkbeleving van uw medewerkers.

Solon voert ook namens brancheorganisaties onderzoek uit over relevante thema’s over arbeid en personeel. Zo hebben we een onderzoek naar duurzame inzetbaarheid uitgevoerd voor de museale sector: (https://museumvereniging.nl/gezond-gemotiveerd-productief-aan-het-werk-in-de-museumsector en en een onderzoek naar relevante HR thema’s binnen de museale sector: https://museumvereniging.nl/toekomst-van-werken-in-musea).

Arbo, RI&E en Plan van aanpak

Eén van de wettelijke verplichtingen voor organisaties is een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) met bijbehorend ‘Plan van Aanpak” .

Met de uitvoering van de RI&E worden de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers in kaart gebracht. Knelpunten die hieruit voortkomen, worden opgenomen in een plan van aanpak.

Door het treffen van de noodzakelijke maatregelen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, neemt de kans op uitval af waardoor u verzuimkosten reduceert en de inzetbaarheid vergroot. Bovendien voldoet u met de uitvoering van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak aan de eisen gesteld in de Arbowetgeving.

Solon kan uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen bij het uitvoeren en actualiseren van het RI&E. Dat is uiteraard afhankelijk van uw situatie, uw wensen en de mate waarin uw organisatie/ondernemingsraad participeert in het onderzoek.

Werkdruk Onderzoek:

Bij werkdruk gaat het om de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker. Wanneer deze balans verstoord is, is er sprake van werkdruk. Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress, wat fysieke en psychische klachten kan veroorzaken en daarmee een verhoogd verzuim. Daarnaast kan een te hoge werkdruk leiden tot verlies aan kwaliteit van het werk en vermindering van het werkplezier.

Indien er in de organisatie signalen over een te hoge werkdruk zijn opgevangen en die signalen zowel door de directie als de OR serieus worden genomen, kan men kiezen voor een positieve insteek waarbij een werkdrukonderzoek wordt uitgevoerd.

De doelen van het onderzoek zijn:

  • Zowel inzicht krijgen in de mate waarin werkdruk wordt ervaren, als welke factoren hieraan bijdragen en welke oplossingen volgens medewerkers mogelijk zijn.
  • Het in kaart brengen van verbeterpunten en deze input gebruiken voor het opstellen van een plan van aanpak, waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

Wilt u meer weten over wat Solon Medezeggenschap voor uw organisatie op het gebied van onderzoek kan betekenen, neem telefonisch contact op of stuur een mailtje naar info@medezeggenschap-solon.nl en wij informeren u graag over de mogelijkheden.